thin

گزارشی از پرهام فوادی به همراه گفت‌وگوهایی با بیوک خانزاده موسس بنیاد رفرش گرد و عضو ارشد انجمن پادشاهی خواهان از مالمو سوئد و الیاس احتشام رئیس اندیشکده فرهنگ و انسان شناسی از تگزاس

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی

اجتماع تاریخی رهبران جهان

در تخت جمشید

(15 اکتبر 1971 _ 23 مهر 1350)

دسته‌بنـدی

زیرنویس

از نگاه دیگران

کارشناسان