یک برج مسکونی 16طبقه در غزه فرو ریخت. کارشناسان احتمال می‌دهند ریزش این ساختمان به‌دلیل نقص فنی بوده و برخورد بمب تاثیری نداشته است