چارلز سوم پادشاه بریتانیا از گران بودن ویزیت پزشک و طولانی بودن صف درمان در بریتانیا تعجب فرمودند. ایشان در ادامه فرمودند: مگه بقیه مردم انگلیس پزشک شخصی مجانی ندارن؟