پلیس آمریکا سرکوب دانشجویان معترض را تکذیب کرد. سخنگوی پلیس گفت: فقط به پاها و شکم معترضین کوبیدیم.