پاپ فرانسیس بار دیگر درخواست خود برای “آتش بس فوری” در غزه تکرار کرد. ایشان تاکید کردند اگر این‌بار هم کسی گوش نداد باز تکرار می‌کنند. کارشناسان معتقدند تکرار کنتور نمی‌اندازد