میکروفون “کلر دالی” عضو پارلمان اروپا در هنگام سخرانی و دقیقا موقع انتقاد از اسرائیل قطع شد. کارشناسان معتقدند این قطع شدن اتفاقی بوده و ربطی به “تا حرف از صداقت شد صدا قطع شد” نداشته. ما باور کردیم شما هم باور کنید