سه گروگان اسرائیلی که از تونل‌های حماس فرار کرده بودند مورد اسقبال گرم اسرائیل قرار گرفتند. در این استقبال با سلاح گرم از آنها پذیرایی شد