زنان در ایران محدودتر می‌شوند. رهبر این کشور گفت: کار کردن در خانه وظیفه زنان نیست. کارشناسان معتقدند این سخن باعث می‌شود دایره عمل زنان حتی در خانه هم محدود شود