در پی زیاد شدن سوراخ های گنبدآهنین، این سامانه دفاعی تغییر کاربری داده و از این پس برای آبکش کردن برنج مورد استفاده قرار خواهد گرفت