حماس اعلام کرد اگر خانواده ننشسته بود، به‌جای شلوار سه‌خط، تانک‌های اسرائیلی را با شلوار مامان‌دوز به هوا می‌فرستادیم