بررسی های دی بی سی در مورد حادثه رفح نشان می‌دهد چادر آواره های فلسطینی با بمب های اسرائیل بر خورد کرده است و چادر ها مقصرند