این ستاره سابق تیم ملی بریتانیا پیش از این در مقابل بعضی از تعویض روغنی های ایران دیده شده بود که احتمال از خودشان بودن را تقویت می کند