الهام علیف گفت من مرد هستم، انقدر تو کارت تبریک‌هاتون ننویسین”الهام خانوم ریاست جمهوریت مبارک