اسرائیل برای احترام بیشتر به خبرنگاران، در بمباران غزه تنها خانواده وائل الدحدوح، خبرنگار الجزیره را کشته و به خودش آسیبی نرسانده است